¿Que t'han dut Els Reixos?

La voluntat abrumadora de, per una banda d'acabar en la dolçor de la llengua valenciana i convertir-la en la mal sonant i basta llengua catalana per part dels catalanistes i per l'atra banda, els valencianistes, que en la ceguera de pulir paraula per paraula, llimar cada verp, per otorgar prestigi a la nostra benvolguda llengua valenciana, continuen una volta mes sense fer cas a l'unic propietari de la llengua, que no es atre que'l poble valencià, que es l'unic que la parla i la manté viva.
Be, supose que es normal que els chics espabilats del IEC, en tota la seua bona voluntat que no es atra, que si no està codificat en català no existix, hauran anat a parlar en els inuits a dir-los ben claret que res d'un grapat de noms per a definir tipos de neu, que d'aixo res, que neu soles n'hi ha una neu, que es la que codifica en lo seu diccionari els amiguets del IEC.
Tot aço, es una mera introduccio per a tratar el temeta de hui, que no es atre que asi, en l'antic Regne de Valencia, existix un nom propi per al Reis d'Orient: Els Reixos, i com a tal, l'usuari de la llengua valenciana, lo poble valencià, l'usa naturalment sense cap de problema, com es evident, pero una volta mes els "cientifics" no els pareix natural lo natural, en fi, lo de sempre,aniquilar diferencies ...
Lo poble valencià, sap perfectament fer el plural de rei, que no es atre que reis, no he escoltat encara ningu dir Els Reixos d'Espanya, si no que formen perfectament el plurar Els reis d'Espanya... ¿a on esta el problema? ... igual es problema per als catalanisadors, que no poden permitir esta diferencia i per als valencianistes, esta chicoteta posibilitat de confusio per als castellanoparlants...
Senyors, Els Reixos m'han deixat molta ilusio per a treballar en i per el valencianisme, i aixo es lo que vaig a fer per enguany.

Este espai gracies a Blogger